Phone

+123-456-7890

Email

[email protected]

Opening Hours

Mon - Fri: 7AM - 7PM

Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
killer

หลักการการขอสินเชื่อหรือการวิเคราะห์สินเชื่อ 5C กู้ง่าย ได้ไว

หลักการการขอสินเชื่อหรือการวิเคราะห์สินเชื่อ 5C กู้ง่าย ได้ไว โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาสำหรับนานาชาติ จะเปิดหลักสูตรใหม่เรื่องการขอสินเชื่อหรือการวิเคราะห์สินเชื่อ เรามาศึกษาถึงหลักการการขอสินเชื่อหรือการวิเคราะห์สินเชื่อแบบ “5C”กันก่อนดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมรัพย์ไทย (www.trebs.ac.th) มีแผนกำลังจะเปิดหลักสูตรใหม่ ภายใต้ชื่อ“การวิเคราะห์สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์” จึงขอเสนอหลักการการขอสินเชื่อหรือการวิเคราะห์สินเชื่อ 5C โดยการการขอสินเชื่อหรือการวิเคราะห์สินเชื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยใช้หลัก 5C ได้แก่ Character , Capital, Capacity, Collateral และ Condition ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ jumbo …