Phone

+123-456-7890

Email

[email protected]

Opening Hours

Mon - Fri: 7AM - 7PM

Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
killer

การวิเคราะห์ตลาดอสังหาฯ

สำหรับ “การวิเคราะห์ตลาดอสังหาฯ” ว่ามีความต้องการขายในตลาด หรือมีการดำเนินการที่ชัดเจนอย่างไร เพื่อให้ตรงกับการนำผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) ผู้ที่ให้บริการการสำรวจและวิจัยตลาด เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ได้กล่าวถึงข้อมูลและแนวคิดในการศึกษาการวิเคราะห์ตลาดอสังหาฯ โดยมีรายละเอียด ที่นักลงทุน นักพัฒนาที่ดินและนักวิชาชีพอสังหาริมทรัพย์จำเป็นต้องรู้ การสำรวจอุปทานในการศึกษาการวิเคราะห์ตลาดอสังหาฯ คือการสำรวจคู่แข่ง คือโครงการที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง โดยประเมินว่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการจะลงทุนหรือพัฒนานั้น เหมาะที่จะทำโดยมีตอบผลแทนมากหรือน้อยเพียงใด jumbo jili สำหรับการศึกษาการวิเคราะห์ตลาดอสังหาฯ นี้จะทำให้ประเมินได้ว่า สินค้าอสังหาริมทรัพย์ที่วางแผนจะพัฒนาหรือวางแผนจะซื้อลงทุน มีความเป็นไปได้มากหรือน้อยแค่ไหน และเพื่อไม่ให้ขาดทุน ความสำคัญก็คือ “ดูการดำเนินการของโครงการคู่แข่งในท้องตลาดในเวลานั้นๆ” ขอบเขตและขนาดของการศึกษาการวิเคราะห์ตลาดอสังหาฯสำหรับขอบเขตในการสำรวจนั้นมีอยู่ด้วยกัน …