Phone

+123-456-7890

Email

[email protected]

Opening Hours

Mon - Fri: 7AM - 7PM

Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
killer

กฎหมายลูกภาษีที่ดินทั้งหมดใกล้คลอดแล้ว

กฎหมายลูกภาษีที่ดินทั้งหมดใกล้คลอดแล้วคลังเผย กฎหมายลูกการใช้ประโยชน์ประเภทที่อยู่อาศัยทั้งหมดใกล้คลอดแล้ว มั่นใจจากนี้ไปประชาชนไม่สับสน พร้อมระบุเอกสารประเมินการชำระภาษีจะถึงมือประชาชนอีกครั้งมิถุนายน ก่อนจ่ายจริงสิงหาคม jumbo jili นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) เปิดเผยถึงกรณีที่ประชาชนได้รับเอกสารแบบแจ้งข้อมูลรายการห้องชุด หรือสิ่งปลูกสร้าง ว่า ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ในมาตรา 31 ได้ระบุไว้ว่าในกรณีที่ปรากฏว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้จัดทำขึ้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง สามารถให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติม สล็อต บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้เอง โดยที่ประชาชนไม่จำเป็นต้องไปชี้แจงที่สำนักงานเขตหรือท้องถิ่น ขณะที่มาตรา 32 ระบุว่าหากผู้เสียภาษีเห็นว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้จัดทำขึ้น ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ผู้เสียภาษียื่นคำร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขอแก้ไขให้ถูกต้องได้ภายใน 30 วัน …