Phone

+123-456-7890

Email

[email protected]

Opening Hours

Mon - Fri: 7AM - 7PM

EEC คือ การพัฒนาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ โดยใช้แนวคิด TOD, EECi, EECd ที่เป็นศัพท์เฉพาะในการอธิบาย ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ การลงทุน EEC เพื่อให้เกิดกิจกรรมที่สอดคล้องกับที่เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

TOD : การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit-Oriented Development)

jumbo jili

TOD เป็นแนวคิดการพัฒนาศูนย์กลางที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม บริเวณสถานีขนส่งมวลชน (transit station) หรือโดยรอบเส้นทางระบบขนส่งมวลชน (transit corridor) โดยเน้นการออกแบบการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเอื้อการลงทุน EEC

การออกแบบพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพจะลดการเดินทางโดยใช้เครื่องยนต์ และเน้นการเดินทางโดยเท้า หรือจักรยานแทนที่ ซึ่งจากแผนการพัฒนาพื้นที่ลงทุน EEC จะมีจุดที่เป็น TOD นี่ ตัวอย่าง

สล็อต

ได้แก่ พื้นที่พัทยา ซึ่งจากแนวทางของ สนข. การคมนาคมภายในเมืองพัทยาจะถูกร้อยเรียงเป็นระบบตั้งแต่รถไฟความเร็วสูงรถขนส่งรับช่วงจากสถานีรถไฟรางเบา ตลอดจนที่จอดรถยนต์ จักรยานยนต์ และเส้นทางพิเศษสำหรับจักรยาน มีการจัดแบ่งประเภทพื้นที่ใหม่ให้เหมาะสม เช่น การจัดพื้นที่ริมหาดพัทยาให้ปลอดมลภาวะปราศจากรถยนต์ เพื่อพัฒนาสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวคุณภาพสูงต่อไป

EECi : เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation)

สล็อตออนไลน์

EECi เป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศนวัตกรรมที่เหมาะสมในการลงทุน EEC ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการทำวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย รวมถึงชุมชนในพื้นที่ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมเดิม รวมไปถึงส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้น

EECd : เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand: EECd)

jumboslot

EECd เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่จะเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลของภูมิภาค EEC เน้นให้เกิดการลงทุน EEC ทางธุรกิจดิจิทัลควบคู่กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย ตลอดจนยกระดับการลงทุน EEC และพัฒนาอุตสาหกรรมไอซีทีเดิมไปสู่อุตสาหกรรมดิจิทัลยุคใหม่ (New S-Curve Digital Industry)

โดยแนวคิดของ TOD จะมีความแตกต่าง จาก EECi และ EECd คือ TOD จะเน้นการพัฒนาพื้นที่การลงทุน EEC โดยรอบ และในส่วนของ EECi และ EECd จะเป็นการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

slot

ลงทุน EEC เป็นหลัก ซึ่งเป็นแนวคิดการจัดพื้นที่เพื่อประโยชน์จากการอยู่รวมกัน (agglomeration economics) ตามแนวคิดทางด้านผังเมือง การดำเนินกิจการไปแนวทางเดียวกันในพื้นที่เดียวกัน ทำให้เกิดการประหยัดด้านเวลาในการเดินทางภายใน รวมไปถึงการสร้างแรงดึงดูดให้เกิดการติดต่อประสานงานกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องจากภายนอกได้ แต่อย่างไรก็ตามแนวคิดทั้ง 3 ของการลงทุน EEC นี้ อาจกล่าวได้ว่าเป็นประโยชน์จากการอยู่ร่วมกันที่เน้นในเชิงอุตสาหกรรม มากกว่าเชิงที่อยู่อาศัย และพาณิชยกรรม
ควรหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อความไม่ประมาทของนักลงทุน

Recommended Articles