Phone

+123-456-7890

Email

mail@domain.com

Opening Hours

Mon - Fri: 7AM - 7PM

มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างอาคารมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นการดำริของ ดร.โสภณ พรโชคชัย ตั้งแต่สมัยที่เป็นกรรมการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย โดยดำเนินการครั้งแรกในปี 2543 และ ดร.โสภณ ก็เป็นผู้รับผิดชอบงานนี้มาโดยตลอด แต่ในช่วงปี 2556 สมาคมฯ ไม่ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างเพิ่มเติม ดร.โสภณ จึงรับดำเนินการในนามของมูลนิธิฯ อย่างไรก็ตามในขณะนี้ สมาคมฯ ได้กลับมาดำเนินการเพิ่มเติมอีก แต่คงมีการปรับปรุงราคาเป็นรายปี หรือเป็นรายสะดวก มูลนิธิฯ จึงยังดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินค่าทรัพย์สิน และสำหรับประชาชน และนักลงทุนทั่วไปได้ใช้ต่อไป

jumbo jili

ในการดำเนินการของมูลนิธิฯ มูลนิธิฯได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลจากทางราชการและภาคสนามมาดำเนินการจัดทำราคาค่าก่อสร้าง และต่อไปนี้เป็นรายงานการเปลี่ยนแปลงราคาค่าก่อสร้างล่าสุด (มิถุนายน 2563)

สำหรับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563-มิถุนายน 2563 (ไตรมาสที่ 1 ปี 63-ไตรมาสที่ 2 ปี 63) สรุปว่ามีการลดลงของวัสดุต่างๆ เฉลี่ย -0.50% โดยปัจจัยสำคัญก็คือ ซีเมนต์ลดลง

สล็อต

  • 0.5% ผลิตภัณฑ์คอนกรีตลดลง -0.8% เหล็กลดลง -2.0% ส่วนวัสดุที่มีราคาคงที่ ได้แก่ ไม้ กระเบื้องวัสดุฉาบผิว สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนวัสดุที่ราคาปรับเพิ่มขึ้น ได้แก่ วัสดุอื่นๆเพิ่มขึ้น 0.4% โดยมีรายละเอียดเป็นดังนี้:

ค่าวัสดุข้างต้นเป็นส่วนหนึ่ง แต่ราคาค่าก่อสร้างยังประกอบด้วยค่าแรง และภาษีและค่าดำเนินการต่าง ๆ ดังนั้นค่าก่อสร้างที่แท้จริง ลดลง -0.30% ในไตรมาสที่ 2/2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้:

สล็อตออนไลน์

โดยสรุปแล้วการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของทางราชการของเดือนมิถุนายน 2563 มีผลออกมาดังนี้:

สรุปการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ของเดือนมิถุนายน 2563

1.พิจารณาโดยเทียบเคียงกับเดือนมีนาคม 2563 (มีนาคม – มิถุนายน 2563)

jumboslot

2.จากการเทียบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2563 ปรากฏราคาวัสดุก่อสร้างเมื่อวิเคราะห์แล้ว ปรับลดลง -0.50% โดยราคาวัสดุที่ปรับราคาลดลง ได้แก่ ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เหล็ก ส่วนวัสดุก่อสร้างที่ปรับเพิ่มขึ้น ได้แก่ วัสดุอื่นๆ กลุ่มวัสดุที่ราคาคงที่ ได้แก่ ไม้ กระเบื้อง วัสดุฉาบผิว สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า เมื่อพิจารณารวมราคาวัสดุทุกกลุ่ม ภาพรวมราคาค่าวัสดุปรับลดลง -0.50% (ผลจากการปรับลดลง ของกลุ่มซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เหล็ก)

3.ค่าแรงงาน พิจารณาเท่าเดิม ไม่มีการปรับเพิ่ม

slot

4.กำไรภาษี ค่าดำเนินการ พิจารณาเท่าเดิม ไม่มีการปรับเพิ่ม

5.เมื่อวิเคราะห์ทั้งค่าวัสดุ และค่าแรงงาน กำไรภาษี ค่าดำเนินการ ทำให้ภาพรวมราคาค่าก่อสร้างอาคารปรับลดลง -0.30% ทั้งนี้เมื่อทำการนำมาปรับราคาค่าก่อสร้างอาคารแล้ว โดยรวมราคาค่าก่อสร้างลดลงเล็กน้อย หรือแทบไม่เปลี่ยนแปลง บทความนี้เพื่อใช้สำหรับศึกษาเบื้องต้นเท่านั้น มิได้มีเจตนาในการชี้นำการลงทุนแต่อย่างใด

Recommended Articles