Phone

+123-456-7890

Email

[email protected]

Opening Hours

Mon - Fri: 7AM - 7PM

เจาะประเด็น เก็บภาษีกองทุนรวมตราสารหนี้ กระทบใคร!?ล่าสุด! วันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีกฎหมายประกาศออกใหม่ คือ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) เกี่ยวกับแก้ไขกฎหมายเพื่อเก็บภาษีกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้

jumbo jili

ปัจจุบันภาระภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวมต่ำกว่าการลงทุนในตราสารหนี้โดยตรง ทำให้รัฐบาลมีนโยบายการจัดเก็บภาษีเงินได้จากกองทุนรวมในส่วนเฉพาะรายได้ดอกเบี้ย เพื่อมีความเท่าเทียมกัน

สล็อต

ตามกฎหมายฉบับเดิม กองทุนรวมไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นนิติบุคคล ทำให้กองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ จะไม่มีการเสียภาษีเมื่อได้รับกำไร นักลงทุนจะไม่ได้รับผลกระทบในส่วนนี้
แต่กฎหมายปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงให้กองทุนรวมถูกจัดตั้งเป็นนิติบุคคลแล้ว ทำให้กองทุนรวมที่มีการลงทุนในตราสารหนี้ จะถูกหักภาษีจากดอกเบี้ยรับ 15% ทำให้

สล็อตออนไลน์

นักลงทุนที่ลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ จะได้รับผลตอบแทนลดลง
หากกองทุนรวมมีการลงทุนในตราสารหนี้รุ่นใดก่อนวันที่กฏหมายมีผลบังคับใช้ ซึ่งคือวันที่ 20 สิงหาคม 2562 จะไม่มีภาระภาษี โดยเป็นไปตามหลักการถูกหักภาษีก่อนและขอคืนภาษีภายหลัง แต่หากกองทุนเปิดมีการลงทุนภายหลังจากกฏหมายบังคับใช้ จะมีภาระภาษี โดยถูกหักภาษีและไม่สามารถขอคืนภาษีได้

jumboslot

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเองบทความนี้เพื่อใช้สำหรับศึกษาเบื้องต้น

slot

เท่านั้น มิได้มีเจตนาในการชี้นำการลงทุนแต่อย่างใดผู้ลงทุนจึงต้องศึกษาและหาความเข้าใจ เพื่อประเมินโครงการ สิทธิที่ตนจะได้รับ
ศึกษากลไกการจ่ายผลตอบแทนให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน

Recommended Articles