Phone

+123-456-7890

Email

mail@domain.com

Opening Hours

Mon - Fri: 7AM - 7PM

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond
ทำไมถึงต้องซื้อกองทุนนี้

ความเสี่ยง
1.ความเสี่ยงทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุน JPM Income Fund
2.ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
3.ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)

jumbo jili

4.ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
5.ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) ของเงินลงทุนในต่างประเทศ
ทั้งนี้ สามารถศึกษาความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนในส่วน “ความเสี่ยงหลักในส่วนของการลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบีอีสท์สปริง Global Smart Bond”

นโยบาย
1.1 นโยบายการลงทุน
1.1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

สล็อต

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน JPMorgan Funds – Income Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class C ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ทั้งนี้ กองทุนหลัก มีการระดมเงินจากนักลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และนำไปลงทุนในรูปสกุลเงินประเทศตามแต่ละประเทศที่กองทุนหลักลงทุน ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ

สล็อตออนไลน์

ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย
หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า

jumboslot

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี้ การลงทุนทั้งในและต่างประเทศอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

slot

1.1.2 นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ กองทุนหลักเป็นกองทุนที่มุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก โดยกองทุนมีหลักการสาคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 67 ของมูลค่าทรัพย์สิน นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมให้กองทุน
นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน

Recommended Articles