Phone

+123-456-7890

Email

mail@domain.com

Opening Hours

Mon - Fri: 7AM - 7PM

หากคุณยังคงจด ๆ จ้อง ๆ กับการลงทุนในกองทุนรวม เพราะนึกไม่ออกว่าจะทำเงินจากกองทุนรวมให้ได้ผลตอบแทนสูงอย่างไร วันนี้เราขอนำเสนอ 4 วิธีการสร้างกำไรจากกองทุนรวมดังต่อไปนี้ครับ

jumbo jili

วิธีที่ 1 ใช้กองทุนรวมเป็นที่พักเงินแทนบัญชีออมทรัพย์
เพื่อน ๆ ที่ยังฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ ลองพิจารณาขยับขยายเงินไปไว้ในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงต่ำ และมีสภาพคล่องสูง เช่น กองทุนพันธบัตรระยะสั้น และกองทุนรวมตลาดเงินกันไหมครับ เกณฑ์การเลือกกองทุน คือ ให้หากองทุนที่มีนโยบายรักษาเงินต้น โดยอาจให้ผลตอบแทนประมาณ 0.7-1.5% ต่อปี* มาพิจารณาเลือกกองทุน ซึ่งการลงทุนกับกองทุนรวมมักให้ผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยประมาณ 0.5% ต่อปี รวมถึงพิจารณาในส่วนของสภาพคล่อง มีหลายกองทุนที่โอนเงินค่าขายหน่วยลงทุนในวันที่ T+1 คือ ขายกองทุนวันนี้ เงินเข้าบัญชีในวันรุ่งขึ้น ซึ่งนับว่ามีสภาพคล่องสูงทีเดียวครับ
*ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ที่มา บลจ. กรุงศรี

สล็อต

วิธีที่ 2 เพิ่มโอกาสการลงทุนด้วยกองทุนรวม
ข้อดีของกองทุนรวม คือ เปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถลงทุนได้ด้วยเงินทุนจำนวนไม่สูงนัก เช่น กองพักเงิน ที่ลงทุนในตราสารหนี้ หรือเงินฝาก เริ่มต้นที่ 1,000 บาท หรือจะเลือกลงทุนในตลาดหุ้นยุโรป โดยผ่านกองทุนรวมที่มีนโยบายดังกล่าว ซึ่งจะมีผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์และความรู้ ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการกองทุนรวมให้ได้ผลตอบแทนสูง ทำให้เราสามารถลงทุนในตลาดหุ้นยุโรป จากการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในตลาดหุ้นยุโรป มูลค่าการซื้อขั้นต่ำที่ 2,000 บาท ทั้งนี้ทั้งนั้น จังหวะเวลาในการเข้าซื้อกองทุนและอัตราแลกเปลี่ยนก็มีผลต่อกำไรที่เราจะได้รับเช่นกัน

สล็อตออนไลน์

วิธีที่ 3 ซื้อกองทุนรวมประเภทมีเงินปันผล
อีกหนึ่งวิธีการสำหรับการลงทุนในกองทุนรวมให้ได้ผลตอบแทนสูงก็คือการซื้อกองทุนรวมประเภทมีเงินปันผล มีหลาย ๆ กองทุนที่เน้นนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยผลกำไรที่กองทุนทำได้ในระหว่างปีจะถูกจัดสรรและจ่ายคืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอัตราร้อยละตามที่กำหนดไว้ในนโยบายกองทุน ในระหว่างการถือครองหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผล รวมทั้งในกรณีที่ขายคืนหน่วยลงทุนจะได้กำไรจากส่วนต่างของมูลค่าหน่วยลงทุนหากหน่วยลงทุนมีมูลค่าสูงขึ้น ดังนั้น การคำนวณผลตอบแทนที่ได้รับจากกองทุนรวมที่เน้นการจ่ายปันผล นอกจากจะพิจารณาถึงมูลค่าหน่วยลงทุนแล้ว ยังควรนำเงินปันผลที่ได้รับในระหว่างปีมาคำนวณด้วย กองทุนที่เน้นจ่ายปันผลเหมาะกับนักลงทุนที่ไม่ชอบซื้อขาย ไม่อยากติดตามราคาขึ้นลงของหน่วยลงทุนมากนัก เพียงแค่ซื้อแล้วถือรับปันผลไปเรื่อย ๆ
อีกหนึ่งผลประโยชน์จากกองทุนรวม กำไรส่วนต่างที่ได้จากการขายกองทุนนั้นไม่ต้องเสียภาษี ยกเว้นส่วนของเงินปันผลที่ต้องเสียภาษี หัก ณ ที่จ่าย 10%

jumboslot

วิธีที่ 4 รับประโยชน์ทางภาษีผ่านการลงทุนในกองทุน LTF/ RMF
สำหรับใครที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษี กองทุน SSF (Super Saving Funds) คือ กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) เป็นการสร้างกำไรสองต่อ
ต่อแรก คือ การนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไปลดหย่อนภาษีในปีที่มีการลงทุน
ต่อที่สอง คือ ส่วนต่างของมูลค่าหน่วยลงทุนของราคาในวันที่ขายกับราคาซื้อ ซึ่งมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ทั้งกำไรและขาดทุน หากผู้ลงทุนต้องการรับผลประโยชน์ทางภาษี จะต้องทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสรรพากรในด้านระยะเวลาการถือครอง

slot

โดยกองทุน SSF นั้น ผู้ลงทุนจะไถ่ถอนได้เมื่อถือหน่วยลงทุนครบ 10 ปีนับจากวันที่ซื้อ ส่วนกองทุน RMF จะไถ่ถอนได้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์และมีการลงทุนมาไม่น้อยกว่า 5 ปี ก่อนขายคืน แต่ก็นับว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เนื่องจากเป็นการลงทุนในกองทุนรวมที่ได้ผลตอบแทนสูงอีกทางหนึ่งหลายคนอาจมีคำถามว่า แล้วจะซื้อกองทุนรวมให้ได้ผลตอบแทนสูงเมื่อไหร่ดี ในเมื่อราคาหน่วยลงทุนวิ่งขึ้นวิ่งลงทุกวันตามราคาในตลาดหุ้น หนึ่งในวิธีง่าย ๆ เพื่อการกระจายความเสี่ยง คือ แบ่งเงินลงทุน และซื้อหน่วยลงทุนทุกเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน หรือที่เรียกว่า DCA (Dollar Cost Averaging) ด้วยวิธีนี้ เราจะได้ซื้อหน่วยลงทุนในราคากลาง ๆ ถึงจะไม่ใช่ราคาที่ถูกที่สุด แต่ก็ไม่ใช่ราคาที่แพงที่สุดเช่นกันครับ แต่แน่นอนว่าการลงทุนนั้นมีความเสี่ยง ดังนั้นหากอยากซื้อกองทุนรวมที่ได้ผลตอบแทนสูงมาก ๆ ก็จะมาพร้อมกับความเสี่ยงที่มากเช่นกันหวังว่า 4 วิธีสร้างประโยชน์จากกองทุนรวมให้ได้ผลตอบแทนสูงที่เราหยิบมาแนะนำจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับเพื่อน ๆ
ศึกษากลไกการจ่ายผลตอบแทนให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน

Recommended Articles