Phone

+123-456-7890

Email

[email protected]

Opening Hours

Mon - Fri: 7AM - 7PM

แนะนำกองทุนลดหย่อนภาษี (SSF, RMF) ประจำปี 2021 หาลงทุนได้ที่ธนาคารกรุงศรีฯ

กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผล (ONE-UGG-ASSF)

กลยุทธ์การลงทุน
ลงทุนหุ้นของบริษัทที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างก้าวกระโดดทั่วโลกผ่านกองทุนต่างประเทศ Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund (กองทุนหลัก) Class B ประเภทสะสมมูลค่าโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

jumbo jili

จุดเด่นกองทุน
โอกาสการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโต (Potential Upside) ระดับสูงในระยะยาว และสามารถปรับตัวตามกระแสนิยมโลกที่เปลี่ยนไป
กลยุทธ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่น่าลงทุนที่สุด (Best stock ideas) โดยเน้นเฉพาะหลักทรัพย์ที่เติบโตสูง และไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับประเทศที่เข้าลงทุนและไม่อิงดัชนี้ชี้วัด เพื่อเฟ้นหาบริษัทที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขันในระยะยาว
บริหารจัดการโดย Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited ซึ่งจดทะเบียนในไอร์แลนด์เป็นบริษัทที่จัดตั้งมายาวนาน และมีความโดดเด่นในด้านการบริหารการลงทุนในลักษณะ “Bottom-up growth investing”

สล็อต

ความเสี่ยง
กองทุน ONE-UGG-ASSF มีความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สภาวะตลาด สภาพคล่อง อัตราแลกเปลี่ยน ฯลฯ ซึ่งอาจส่งผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุนและฐานะของผู้ลงทุนเอง
มีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน เพราะป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของทีมผู้จัดการกองทุน

คำเตือน
กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สล็อตออนไลน์

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนการลงทุน
ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมด้วย

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGTECHRMF)

กลยุทธ์การลงทุน
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ T.Rowe Price Funds SICAV – Global Technology Equity Fund (Class Q) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

jumboslot

จุดเด่นกองทุน
กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพัฒนาและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี โดยเน้นบริษัทที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีทั่วโลก ซึ่งรวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม่
ใช้การวิเคราะห์วิจัยเชิงลึกในการคัดเลือกหุ้นที่มีศักยภาพและโอกาสเติบโตสูง โดยเลือกลงทุนในหุ้นที่มีนวัตกรรมและมีความได้เปรียบในเชิงเปรียบเทียบสุงกว่าคู่แข่งเป็นหลัก
เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการสิทธิลดหย่อนภาษี
ความเสี่ยง
กองทุน KFGTECHRMF มีความเสี่ยงระดับ 7 (เสี่ยงสูง) กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
กองทุนนี้มีการลงทุนกระจุกตัวอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้นผู้ลงทุนควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนของตนเอง

slot

คำเตือน
กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนการลงทุน
RMF ลงทุนเพื่อเกษียณอายุ
การลงทุนมีความเสี่ยง นักลงทุนควรหาข้อมูลเพิ่มเติม

Recommended Articles